Informatieavond WONEN Luyksgestel 21 november 2017

 

Welk aanbod aan seniorenwoningen kan ik de komende jaren verwachten of waar komen nog bouwkavels beschikbaar in Luyksgestel? Wat zijn de mogelijkheden voor een huurwoning of hoe zou ik mijn huidige woning kunnen aanpassen voor de toekomst? En wat als ik als inwoner van Luyksgestel straks naar een zorgwoning moet?

Al dit soort vragen die u kunt hebben over het thema Wonen komen op dinsdag 21 november aan de orde tijdens een door de Dorpsraad en Gemeente Bergeijk georganiseerde bijeenkomst in Den Eijkholt. Die woonvraag kan voor uzelf zijn of wellicht voor uw ouders of uw kinderen. Diverse adviserende partijen zullen aanwezig zijn, waarmee u specifieke vragen per onderwerp kunt bespreken. De avond begint om 19.30u. Mocht u zich verder willen voorbereiden vul dan de vragenlijst in op www.dorpsraad-luyksgestel.nl/handig

Verenigingen

Inleiding:

Per 01-01-2017 telt Luyksgestel 36 sport-, en cultuurverenigingen alsmede 13 buurtverenigingen. Duidelijk is dat bijna elke Luyksgestelnaar betrokken is bij één of meerdere verenigingen.  De verenigingen spelen een belangrijke rol in ontmoeting en onderlinge binding.  De dorpsraad vindt het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en wil graag de verenigingen ondersteunen in hun doelen. De dorpsraad zou de verenigingen van dienst kunnen zijn om de samenwerking tussen de vereniging en de gemeente  te verbeteren.

De verenigingen verbinden mensen onderling. Als mensen elkaar kennen staan ze voor elkaar klaar.

Visie:

Doelstellingen:

  • De dorpsraad wil graag horen van het bestuur van de vereniging of er zaken zijn die het functioneren van de vereniging in de weg staan.
  • Wij willen op de hoogte blijven van de contactpersonen van alle verenigingen.
  • Wij zouden graag op de hoogte willen zijn van het aantal leden (passief en actief) en het aantal vrijwilligers.
  • Wij willen graag helder maken wat de dorpsraad voor de vereniging kan betekenen.

 

Programma:

Sport-, en cultuurverenigingen:

Er zijn een aantal knelpunten waar de dorpsraad in kan bemiddelen: Een vereniging heeft vaak 3  ‘knelpunten’: financiën; locatie en materialen; bestuur, aantal leden en vrijwilligers.

Financiën:  Bij de gemeente zijn er projectsubsidies mogelijk voor speciale activiteiten. Informeer hiervoor bij de gemeente. De dorpsraad zou subsidies in de gaten kunnen houden zoals deze jaarlijks vastgesteld worden door de gemeente, zodat deze gelijke tred houden met gelijkwaardige verenigingen binnen de gemeente Bergeijk.

Locatie en materialen: Met de Gestelberg hebben we een multifunctionele accommodatie in ons dorp die nog meer gebruikt kan worden, bijvoorbeeld voor het houden van vergaderingen of andere bijeenkomsten. Er zijn al een aantal voorbeelden van goede samenwerking tussen de verenigingen en het gebruik van voorzieningen en materialen. De dorpsraad kan onderlinge ruil van materialen stimuleren (of overbodig materiaal) en zou graag willen weten of hier belangstellig voor is.

Bestuur, leden en vrijwilligers: de dorpsraad kan bij problemen kijken of ze desgevraagd kan bemiddelen voor de vereniging.

 

Buurtverenigingen:

Een buurtvereniging is een vereniging van mensen die dicht bij elkaar wonen met ook een ontmoetings- en bindingselement.  Zij organiseren een paar keer per jaar bijeenkomsten zoals Sinterklaas, paaseieren zoeken, bowlingavonden, buurtfeesten e.d. Dit is zeker goed voor de leefbaarheid binnen een gemeenschap.

Ook de buurtpreventie komt veelal vanuit de buurtverenigingen wat de dorpsraad natuurlijk stimuleert. Het zou mooi zijn als de buurtpreventie over geheel Luyksgestel dekkend wordt, dus ook voor mensen die in een wijk wonen waar geen buurtvereniging is.

De overheid zou graag zien dat er mensen binnen een gemeenschap ook een signaal afgeven als er problemen in de buurt zijn met betrekking tot veiligheid, zorg en eenzaamheid, vandalisme e.d. Met betrekking tot zorg en eenzaamheid zou onze dorpsondersteuner benaderd kunnen worden. Wellicht dat zij een brug kan slaan naar de familie, buurt, zorggever e.d. In geval van vragen / problemen kan de dorpsraad de dorpsondersteuner inschakelen om contact te zoeken.

Realisaties

De toekomst van Bergeijk

De gemeente Bergeijk gaat graag in gesprek met haar  inwoners, verenigingen, onderwijs en bedrijfsleven om mee te denken/praten over de toekomstvisie. In de toekomstvisie staat wat voor soort gemeente Bergeijk is, wat de belangrijkste ambities van Bergeijk zijn en welke uitdagingen de gemeente heeft. De gemeente Bergeijk hecht veel waarde aan een sterke verbinding met haar burgers, verenigingen en ondernemers.  Daarom nodigen wij u graag uit mee te denken over de toekomst van Bergeijk. Dit kan tijdens de bijeenkomst die op 13 februari door de gemeente in Den Eijkholt  wordt georganiseerd. Aan de hand van stellingen gaan we met elkaar in gesprek over de toekomst van Bergeijk. Daarnaast wordt u geïnformeerd over het hoe en waarom van de toekomstvisie.  U kunt zich aanmelden boor de bijeenkomst via de website: www.bergeijk.nl/toekomstvanBergeijk of telnr. 0497-551455

 

Jeugddorpsraad

De Dorpsraad van Luyksgestel wil graag de jeugd aan het woord laten over het leven en welzijn in Luyksgestel. Het is belangrijk dat de jeugd hun ideeën inbrengt. Zij kijken vaak anders tegen de dingen aan dan ouderen. Samen met de Jeugddorpsraad zal de Dorpsraad naar hun voorstellen kijken en proberen die te verwezenlijken. Wie zich graag wil aanmelden kan contact opnemen met de voorzitter  Wim Dirx tel 06-46675966.

Zonnepark

De firma “Jouw energie Sales BV” heeft plannen om een park met zonnepanelen in te richten in Luyksgestel. Wil je meer weten? Op 19 april om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst in Den Eijkholt.

Gezondheidsbeleid

De gemeente Bergeijk wil samen met de inwoners het toekomstige gezondheidsbeleid formuleren. Wat is nog belangrijker dan een goede gezondheid. Dinsdag 5 april 20.00 uur in Den Eijkholt.

Dorpsondersteuner Luyksgestel

Kristel

Met ingang van 1 maart is in Luyksgestel Kristel Visser benoemd als dorpsondersteuner voor Luyksgestel. Kristel is in 2014 geslaagd voor de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Avans Hogeschool in ’s Hertogenbosch. Kristel woont in Bladel en is bekend met De Kempen. Zij is werkzaam bij GOW welzijnswerk in Eersel. Zij zal een dag per week in Luyksgestel werkzaam zijn als dorpsondersteuner. Als dorpsondersteuner zal zij zich inzetten voor mensen met een zorgvraag. Die vraag kan liggen op velerlei gebied: opvoeding, eenzaamheid, ondersteuning en richt zich op alle inwoners. Zij zal kijken hoe het beste de juiste hulp kan worden geboden. Ook gaat ze kijken hoe vrijwilligershulp verder georganiseerd kan worden. In een huis aan huis folder stelt ze zich verder voor. De Dorpsraad heeft een werkgroep “Zorgen natuurlijk” benoemd, die met haar kijkt naar de prioriteiten.

Burgemeester Callewaert maakt kennis met Luyksgestel

Op vrijdag 12 februari bezocht de nieuwe burgemeester van Bergeijk mevrouw Arinda Callewaert de dorpsgemeenschap van Luyksgestel. De Dorpsraad van Luyksgestel was voltallig aanwezig bij de kennismaking met Luyksgestel. Het werd een tocht langs verenigingen en voorzieningen. In Den Eijkholt toonde een trotse voorzitter de prachtige accommodatie.

IMG_1626

Bij het bakkerijmuseum vertelde de directeur dat er veel aan werd gedaan bezoekers te trekken. Het nieuwe bestuur van het openluchttheater De Hunnebergen toonde de vele verbeteringen aan het theater en de grote ambitie om een leuk zomerprogramma te ontwikkelen. In het gildehuis bij Den Deen sprak de hopman over de activiteiten die men organiseerde zoals laserschieten om ook jongeren te interesseren voor het gilde. Bij de brandweerkazerne vertelde Frans van der Meijden over hun professionele bijscholing om reddende handelingen te kunnen verrichten. Hij beloofde bij een hartinfarct in 3 minuten aanwezig te kunnen zijn bij bewoners van het centrum van Luyksgestel. In de sporthal en de voetbalaccommodatie werden trots de verbeteringen getoond die de laatste jaren tot stand werden gebracht. Tenslotte werd Lucia bezocht. Daar werd verteld over de vele activiteiten die er voor ouderen in Luyksgestel worden georganiseerd. Als rode draad door alle bezoeken heen kwam naar voren dat overal veel werk werd verzet door enkele honderden vrijwilligers. Voor de burgemeester voelde de rondgang aan als een warm welkom.

Dorpsondersteuner in Luyksgestel in 2016

De gemeenteraad van Bergeijk heeft besloten voor 2016 ook in Luyksgestel een dorpsondersteuner mogelijk te maken. De dorpsondersteuner gaat zich bezighouden met het afstemmen van de behoefte aan zorg op de mogelijkheden die er in Luyksgestel zijn voor hulp wat betreft professionals en vrijwilligers. De dorpsraad heeft een profiel samengesteld voor de toekomstige zorgondersteuner en is bezig een werkgroep te vormen die samen met de dorpsondersteuner de prioriteiten vaststelt voor de acties. De privacy van de ondersteunde wordt daarbij gewaarborgd.

Hekken in het centrum van Luyksgestel

IMG_4202

Voor het pand van de voormalige Boerenbond staan al enige jaren lelijke hekken. De Dorpsraad zou graag zien dat het centrum een wat publieksvriendelijker aanzicht zou krijgen. De bewoners van de Kapellerweg zijn het hier mee eens.